Fåglar i och runt 
Växjö
hösten 2016


Sidensvans. Foto Thomas Hedrén 

  
Fågelbokstips

Julklappstips

Tänk på! 
(20161123)

Anmälan till vårens kurser sker i början av december, se PUs hemsida!Vem saknar sina regnkläder, märke Everest? I fickan ligger ett USB-minne. En fil handlar om "Eriks examen"

roland.ylven5€telia.com  
0702504147              


Observationer i Svenska landskap


Dagens observationer i Växjö kommun

 

 

Karta över Sverige, klicka här

Klicka här för att se hur 
kartfunktionen kan användas

Klicka på plustecknet för att aktivera kartan

 

Efterlysning
Hökugglor från nordeuropas barrskogar 
har rört sig väster- och söderut i höst. 
Leta på hyggen och annan öppen mark. 
Den sitter spanande i toppen på torra träd 
eller andra höga utsiktsplatser. Slå en signal 
om ni upptäcker någon! Ta gärna bilder.

   Kikare och appar, läs mer här!

 

Övningsuppgifter

Kalender

Dessa arter har vi sett!
Kryss
 

Skriv ut krysslista
Krysslista

Växjöfåglar
Fåglar i Växjö kn (VFK)

Skåda fåglar
Introduktion till att se på fåglar (pdf)

Fågelgrupper (pdf)

Fåglarnas fysiologi (pdf)

Fågelbok på nätet
Naturegate
 

Platser vi besökt
Kartor

Deltagare
Hösten 2016

 

Här finns bilder och texter från tidigare kurser

Våren 2015

Hösten 2015

Våren 2016

 

 

  Tack för ert trevliga sällskap på höstens fågelkurser

Fyra kurser med sex temautflykter per grupp innebär att jag som kursledare under hösten har fått uppleva tjugofyra trevliga förmiddagar i ert sällskap i de kronobergska fågelmarkerna. Under länken Kryss kan vi se att tillsammans har de fyra grupperna sett prick hundra fågelarter. Den mest tursamma gruppen har observerat 78 fågelarter. Här finns hela artlistan! De flesta arterna förekommer årligen i växjötrakten men det finns också några riktigt sällsynta arter. jag tänker förstås på sibirisk järnsparv och stäpphök. Snäppet under dessa finns rödspov och blåhake. Sedan är det ju ingen självklarhet att man ska få se svartsnäppa, forsärla och vinterhämpling på utflykterna.

Välkomna till vårens kurs, anmälningar tas emot i början av december. Kolla PUs hemsida.

Ha det bra, vi hörs och ses hälsar Roland 

   
   
  Rapporter från besöken vid Bjurkärr
  15 november 16 november 22 november 23 november
         
 

Senhöstens fåglar (20161113)

Fågelkursens sista utflykt går till naturreservatet Bjurkärr. Vi hinner förhoppningsvis också besöka ett par av sunden som omger Sirkön i centrala Åsnen. Här brukar vi se stor- och salskrake, skäggdopping, storskarv, havsörn och knipa. Chansen för att vi får se mer ovanliga fågelarter är också god. En hel del lövskog finns i åsnenbygden med chans på stenknäck och mindre hackspett. 

Samling som vanligt 07.30 på parkeringen vid vattentornet på Teleborg. Det går också att möte upp vid Bjurkärrs naturreservats parkering kl 08.00. Tubkikare är bra att ha.

Studera dessa artgrupper inför utflykten.

 

Vanliga

Inte så vanliga

Storskrake, salskrake Småskrake
Knipa Vigg, bergand
Storskarv
Sjöorre, svärta, ejder
Sångsvan Knölsvan, mindre sångsvan
Skäggdopping Gråhakedopping, svarthakedopping, smådopping
Entita, stjärtmes Skäggmes
Nötväcka, trädkrypare
Mindre hackspett

 

 

Sol, vindstilla och otroligt härligt! (20161123)

Dagen började med dimma men på parkeringen vid Bjurkärr kunde man skönja den uppåtstigande solen genom grenverket. På östra sidan hördes en storskraksflock knorra, plaska och stänka men nästan ingen fågel kunde ses i dimman. På västra sidan började dimman släppa och ett par havsörnar sågs på Flakarna, skarv och hägerholmen väster om Bjurkärr. Här fanns fler storskrakar, minst fyra hundra, dessutom några knipor, en häger och några gråtrutar. I skogen träffade vi också på domherre, stjärtmes, större hackspett, spillkråka och sidensvans.


Havsörn på Flakarna.


Havsörn

Vid Ingelsund såg vi havsörn, storskrake, knipa och sångsvan men salskrakarna, som fanns där i gryningen, kunde tyvärr inte upptäckas. Vi såg inte heller några vid Borgöbron eller Sirköbron så tyvärr fick gruppen inte se denna vackra fågel idag. Däremot sågs några sträckande hägrar och sädgäss. I en vik rastade en liten grupp med vigg.


Häger

 

 

Örn och skrak (20161122)


Bjurkärr. Foto Torgil Toft.

 

Molntäcket låg tjockt och dis begränsade sikten. Men det var varmt och nästan vindstilla så dagens utflykt var behaglig. På östra sidan av bjurkärrsreservatet låg en flock storskrake som, kanske skrämd av en havsörn, lyfte och försvann söderut. När vi kom över till västra sidan av halvön kunde vi se och också höra havsörn. De var minst tre och en adult fågel visade sig fint i toppen av ett träd på Flakarna. En ung havsörn satte sig på en sten ännu närmre där den åt på en halvstor fisk. 


Havsörn vid Bjurkärr. Foto Torgil Toft.

 


Havsörn vid Bjurkärr. Foto Torgil Toft.

 

Norr om Flakarna låg en stor flock storskrake, troligen minst 800 exemplar. Sidensvansar och en spillkråka sågs vid parkeringen.

     
En häger och ett troll är lika tycker jag! Bilden till höger tog Torgil.

 


Salskrakar vid Ingelsund. Foto Torgil Toft.

 

Vid Ingelsund flög 23 salskrakar över bron, först åt öster och sedan tillbaka igen. Vid stora Sirköbron fanns gräsänder, viggar, knipor, storskrakar och ett par salskrakar. Tio hägrar stod och tryckte i vasskanten och en storskarv passerade på väg norrut. Ungefär 80 sädgäss valde att flyga söderut.


Sädgäss vid Sirköbron.

 

Dimma och frosthalka (20161116)

Gårdagens regn hade upphört men ersatts av tät dimma och nollgradigt. Riktigt halt på asfalten! En smattrande gärdsmyg underhöll inne i skogen och en gråtrut landade nära oss på iskanten. Strax senare kunde vi ana två salskrakar ute i dimman. Efter besöket på Bjurkärr stannade vi helt kort vid Ingelsund och hann se en sävsparv som flög förbi och sedan lockade från vassbältet. Nere vid Sirköbron var det färre fåglar men tursamt nog fanns flera arter, en häger, ett par salskrakar, några knipor och gräsander, en vigg och två fiskmåsar. En storskrake flög förbi och några tiotal sidensvansar flög ringande omkring mellan trädkronorna.En ormvråk landade vänligt i en trädkrona, uppvaktad av en skata. Ett helt gäng kråkor väsnades och en nötväcka "tvettade" vid parkeringen.


Gråtrut.


Salskrake


ormvråk

 

Regnigt och kallt (20161115)

Dagens utflykt till Bjurkärr och Sirkön blev ingen succé! Några plusgrader och regn satte pe för det. Mellan Bjurkärr och Hulevik fiskade en större flock storskrakar, åtminstone 400 ex. I reservatet sågs trädkrypare och några mesar. Efter fika under tak for vi till Sirköbron vid Sundslätt. Sjön är istäckt men från bron mot söder finns en ränna med öppet vatten. Här fanns gräsand, knipa, vigg, salskrake, en skrattmås och några fiskmåsar.


Gräsand vid Sirköbron.

 

 

  Rapporter från besöken vid Notteryd
  1 november 2 november 8 november 9 november
 

Dags för novemberskogens fåglar (20161027)

Nu har de flesta flyttande fåglarna lämnat oss för mildare och varmare trakter. Den grå flugsnapparen är på väg till södra afrika, näktergalen söker sig till Östafrika och blåhaken drar mot södra Asien. Men några kommer från norr hit till oss t ex varfågeln och sidensvansen. Korsnäbbarna flyger lite hit och dit för att hitta omåden med god tillgång på kottar och bär. Och sist men inte minst har vi fåglarna som väljer att stanna kvar. Hit hör nötväckan, entitan och tofsmesen. 

Femte kursträffen ägnar vi åt barrskogens övervintrande fåglar. Läs och lyssna gärna på dessa arter. Klicka på länken Övningsuppgifter för att lära in hur de känns igen. Samlingen är som vanligt vid vattentornet på Teleborg 07.30. Det går också att komma direkt till parkeringsplatsen vid naturreservatet Notteryd öster om Växjö, se kartan. 

Vanliga

Inte så vanliga

Svartmes, talltita, tofsmes
Trädkrypare, kungsfågel
Mindre korsnäbb Större korsnäbb, bändelkorsnäbb
Större hackspett, spillkråka Tretåig hackspett
Tjäder Järpe
Sparvuggla, pärluggla
Sparvhök Duvhök
Nötskrika Nötkråka

 

 

Nu var strömstaren tillbaka! (20161109)

Ett par minusgrader också idag. Vi fick se en hel del fåglar idag. Stjärtmes, tofsmes, större hackspett, spillkråka, sidensvans, domherre och kungsfågel för att nämna några. Och dessutom var strömstaren tillbaka i bäcken vid Åvikens sydspets.


Strömstare


Sidensvans


Domherre

 

Vintern är här (20161108)

Fem minusgrader, vindstilla och lätt molnighet gav en skön vinterkänsla. Stensjön och Åviken hade fått ett tunt istäcke. Flera blåmesar sökte föda och minst en gråsiska flög förbi nära parkeringen. Gröngöling och flera större hackspettar sågs men tofsmes och svartmes skymtades bara. Några kungsfåglar fanns längsmed vägen och längre mot norr sågs och hördes domherre, nötskrika, sidensvans och en dubbeltrast.


Foto Torgil Toft

 


Större hackspett. Foto Torgil Toft


Sidensvans. Foto Torgil Toft


Dubbeltrast. Foto Roland Ylvén

 

Något fler fåglar idag  (20161102)

Uppehåll, molnigt och tilltagande nordlig vind erbjöd något bättre möjligheter att se fåglar. Tofsmes, svartmes och kungsfågel sågs bra medan små flockar av sidensvans, mindre korsnäbb och gråsiska hördes, sågs och sedan borta. Två ormvråkar flög högt i vinden ovanför fornborgen, likaså några korpar, där en större hackspett också höll till.


Tofsmes. Foto Roland Ylvén

 

Gråväder och fågeltomt (20161101)

Dagens utflykt till naturreservatet i Notteryd bjöd inte på något höjdarväder och inte heller på något sprudlande fågelliv. En större hackspett visade sig, likaså en talltita. Innan dess skymtades en svartmes och en trädkrypare. Några korpar passerade och nötskrika hördes. När vi stod på bron intill Åviken passerade en strömstare rakt över oss. Strax senare såg vi den nere vid sjöstranden. Oväntad art men så kan det vara att skåda fågel. Thomas H hamnade lite fel till samlingen, vi hade redan hunnit försvinna ut i terrängen, och valde då att gå på egen hand. Resultatet blev bland annat fina bilder på kungsfågel och trädkrypare, väl värda att visas.


Kungsfågel. Foto Thomas Hedrén

 


Trädkrypare. Foto Thomas Hedrén

 


Trädkrypare. Foto Thomas Hedrén

 


Svartmes. Foto Roland Ylvén

 


Här satt hackspetten. Foto Roland Ylvén

 


Strömstare. Foto Roland Ylvén

 

   
  Rapporter från besöken vid Djurle våtmark och Lidhemssjön
  11 oktober 12 oktober 25 oktober 26 oktober
   
 

Oktober är rovfåglarnas månad  (20161005)

När vi träffas nästa gång hoppas vi på fint väder med kretsande rovfåglar och jagande falkar över jordbruksmarkerna. Nu har fler gäss kommit till området så de ska vi också försöka få se. Vi ska också besöka fågeltornet vid Djurle våtmark. Man vet aldrig vilka fåglar som finns att hitta där. 

11 oktober Grupp Tisdag 1 

12 oktober Grupp Onsdag 1

25 oktober Grupp Tisdag 2

26 oktober Grupp Onsdag 2

Samlingen är som vanligt vid vattentornet på Teleborg 07.30. Det går också att komma direkt till idrottsplatsen i Uråsa, se kartan.

Läs gärna på i förväg om dessa arter

Ganska vanliga

Ovanliga men regelbundna

Ormvråk, fjällvråk
Brun kärrhök, blå kärrhök
Tornfalk, stenfalk, lärkfalk Aftonfalk
Pilgrimsfalk, jaktfalk
Havsörn Kungsörn
Glada Brunglada
Grågås, sädgås Bläsgås, fjällgås, spetsbergsgås
Kanadagås, vitkindad gås Prutgås

 

Fågeltomt trots fint väder (20161026)

Idag bröts det ihärdiga molntäcket upp. Frost, dimslöjor och en vacker soluppgång kunde avnjutas. Fåglarna var få och stillsamma. En varfågel skymtades på Djurle myr, likaså en ormvråk. Vid tornet sjöng en gärdsmyg, lockade domherre och klättrade grönsiskor omkring i en björk. En häger flög förbi och vid Uråsa station satt enn rödvingetrast kvar länge nog för att alla skulle få se den.

Vid Lidhemssjön sågs steglits, grönfink och bergfink men gässen var nästan som bortblåsta. Ända tills vi var på väg tillbaka till bilarna. Då kom allihopa, minst 1500 ex av säd-, bläs-, grå- och vitkindad gås och landade i sjön. Innan dess hade vi också sett en fjällvråk på alltför långt håll.


Bläsgås. Foto Roland Ylvén

 

Raritet idag (20161025)

Fyra olika gåsarter passerade över oss vid Djurle våtmark. En avlägsen ormvråk sågs och en ung blå kärrhök upptäcktes för sent så det var inte mycket vi såg av den. Vid fågeltornet fanns både grönsiskor och gråsiskor och i bråten intill sjöng en gärdsmyg. Det gick lite trögt med skådandet men så ringer telefonen! Min gode vän och kollega Ronny meddelar att han just fångat en sibirisk järnsparv, en raritet aldrig iakttagen i svensk inland, endast ute vid kusterna. Vi fick uppleva när fågeln märktes och så småningom släpptes. Och i en björk i bakgrunden klängde en hel flock vinterhämplingar.

 


Sibirisk järnsparv. Foto Torgil Toft

 


Gråsiska. Foto Thomas Hedrén

 


Grönsiska. Foto Thomas Hedrén

 


Vinterhämpling. Foto Torgil Toft

 


Vinterhämpling. Foto Roland Ylvén

 


Vitkindad gås. Foto Roland Ylvén

 

Repris på gårdagen (20161012)

Fem plusgrader, frisk nordostlig vind och ingen värmande sol. Precis som igår! Och fåglarna uppträdde också nästan likadan. Fjällvråk, ormvråk och blå kärrhök jagade på Djurle myr. Ett gäng grönsiskor visade sig fint, likaså några grönfinkar. Gärdsmyg och mindre hackspett hördes men kunde inte ses. Tofsvipor flög till fälten i norr. Men duvhöken såg vi inte till idag. Vid sjön var allt som igår, nästan. Fyra arter gäss, krickor, sångsvan, häger, fiskmås och enkelbeckasin. Vi saknade havsörnen men kunde glädja oss åt en viggflock som rastade på sjön en kort stund.


Enkelbeckasiner

 


Vigg

 


Bläsgäss

 


Bläsgäss, sädgäss och grågäss.

 

Höst idag (20161011)

Fem plusgrader, frisk nordostlig vind och ingen värmande sol. Nu är det höst. Vi har besökt fågeltornen vid Djurle våtmark, Barnsjön och Lidhemssjön. En ung blå kärrhök jagade vid våtmarken, likaså en adult fjällvråk. En duvhök flög förbi helt nära och senare sågs ännu en eller kanske samma, mobbas av kråkor. Storleksskillnaden framgick tydligt. Vid Lidhemssjön fanns ett par tusen gäss som skrämdes upp av en jagande subadult havsörn. Grågås var talrikast men sädgås, vitkindad gås och bläsgås sågs också bra. I strandkanten fanns drygt trettio enkelbeckasiner och ute på sjön en liten grupp fiskmås.

 

 

 

 

 

 

 

Duvhök

 


Havsörn

 


Fyra gåsarter

 


Bläsgås

 

 

Rapporter från besöken vid Drevsjön

 

 

27 september 28 september 4 oktober 5 oktober
   
 

 

   
 

Tredje träffen handlar om lövskogens fåglar (20160921)

Utflyktsmålet är den här gången Lundens naturreservat mellan Rottne och Drev. Här finns ett nytt fågeltorn vid Drevsjön men reservatet finns mest för att skydda de gamla lövträden. Läs mer om Lunden här

Studera och läs på om dessa arter. Lyssna gärna på ljudupptagningar. Använd fågelboken eller webbplatsen Naturegate

Vanlig hos oss Inte så vanlig hos oss
Nötskrika Nötkråka
Större hackspett, gröngöling Mindre hackspett, göktyta
Talgoxe, entita, blåmes, stjärtmes
Nötväcka, trädkrypare
Stenknäck
Koltrast, björktrast Rödvingetrast
Duvhök, sparvhök
Kattuggla
Ringduva Skogsduva
Grönsiska, gråsiska

Samling som vanligt vid Vattentornets parkering kl 07.30 eller på parkeringsplatsen vid naturreservatet, se karta, klockan 08.00. Vi kommer nog promenera i vått gräs så välj skor som fixar lite väta.

 

Hök gånger två (20161005)

Innefrån bilen sken en förförisk sol men när vi klivit ur vid Lunden mötte oss en kall nordostlig vind. Fåglarna var stillsamma och inte så mänga. Några visade sig fint, andra skulkade efter bästa förmåga och en misstänkt nötkråka valde hade inte avslöja sig alls. Sångsvanar låg i Mörrumsån och dubbeltrast visade sig bra och gav också prov på sitt raspande läte. 

På vägen ner mot sjön passerade en sparvhök snabbt i vinden och när vi nått fram till fågeltornet flög en ung duvhök över oss ganska nära. Fem korpar nojsade i vinden. En rödhake visade sig fint vid parkeringen.

 

Soligt och behagligt (20161004)


Nötväcka. Foto Torgil Toft

Ingen värme men ändå ett behagligt skådande under förmiddagen. Nötväcka, berg- och bofink, flera trastar och en entita sågs på vägen ner till sjön. Ett litet gäng storskarvar sträckte medan ringduvor och nötskrikor flög lite hit och dit. I ett torrträd jobbade en större hackspett med dagens frukost. En stunds rovfågelspaning vid sjön gav havsörnar och en ung duvhök. Dagens bilder är tagna av Thomas Hedrén och Torgil Toft.

    

Två bilder på duvhöken. Längsstrecken visar att den är juvenil (1K).

    
Blåmes                                                                                       Bofink


Bergfink och bofink.

 

    
Koltrast                                           Större hackspett

 

Regn och lite blåst (20160928)

Dagens utflykt började med regn men efter en tidig fikapaus sprack molnigheten upp och vi fick en del sol. Samtidigt tilltog vinden så det var inte så lätt att höra fåglarna under asparnas rasslande lövmassa. Fåglarna var lite skulkiga men vi fick se nötskrikor, ringduvor, björktrastar, rödhake, blåmes och sparvhök. Från fågeltornet såg vi bläsänder, ljungpipare, sångsvanar, gräsand, bivråk och en jagande varfågel. Ute i våtmarken låg en älg med försiktigt viftande öron.

 

Svårt att få syn på fåglarna! (20160927)

Fint väder idag när vi besökte Lundens naturreservat mellan Rottne och Drev. Visst fanns det fåglar men det var verkligt svårt att få se dem. Läten hördes och ibland fick vi en skymt men inte mycker mer än så. Ormvråken var ett undantag, likaså björktrast, koltrast, större hackspett och gulsparv. Några stjärtmesar syntes också en kort stund. Listan med fåglar som bara hördes är längre, korp, mindre hackspett, spillkråka, dubbeltrast, entita, nötväcka, trädkrypare och mindre korsnäbb hör hit. Och nötskrikans skränande var väl det ljud som hördes bäst. Inga fåglar sågs från det nybyggda fågeltornet men det är ju bra att veta var det står.


Ung ormvråk. Hur kan man se ormvråkens ålder?

 

 

Tranornas dag (20160921) Läs mer om dagens utflykt här

Fler rovfåglar idag (20160920) Läs mer om dagens utflykt här

En del folk har tur! (20160914) Läs mer om dagens utflykt här

Strålande solsken och 25 grader! (20160913)   Läs mer om dagens utflykt här.

 

September, dags för andra träffen! (20160912)

Med dagstemperaturer på över tjugo grader känns det ju som om sommaren fortfarande är kvar. Men september är en höstmånad och många flyttfåglar har påbörjat sina resor till trakter med varmare eller åtminstone mildare klimat.

Tema för träff två är tättingar, ofta kallade småfåglar. Det är den största gruppen av fåglar så den tar sin tid att bli bekant med. Vi ska besöka Djurle myr i Jät där vi kan möta några av arterna i tättinggruppen. Några är vanliga medan andra finns hos oss tillfälligt.

Vanlig hos oss Tillfälligt hos oss
Gulsparv och sävsparv Lappsparv, snösparv, videsparv och dvärgsparv
Träd- och ängspiplärka Rödstrupig piplärka
Rödhake, sten- och buskskvätta Blåhake
Sånglärka Trädlärka
Hämpling, bofink och bergfink Vinterhämpling
Sädesärla Gulärla och forsärla

Arterna till vänster borde vi få se. De till höger kan vi hoppas på. Läs gärna på hur arterna kan skiljas åt, på utseende och på läten.

Vid besöket hoppas jag också kunna fånga och ringmärka någon fågel.

Samling som vanligt vid Vattentornets parkering kl 07.30 eller på busshållsplatsen vid korsningen i Djura Nöbbele, se karta, klockan 07.50. Vi kommer nog promenera i vått gräs så välj skor som fixar lite väta.

Tranornas dag (20160921) 

Alla grupperna har fått uppleva tranorna på Djurle myr men idag var de extra spektakulära. Det var minst tre hundra som hördes hela tiden. I slutet av förmiddagen tog de med tilltagande termik höjd högre och högre över jordbruksmarkerna, hela tiden ljudliga. 

Järnsparv och lövsångare ringmärktes. Två fjällvråkar ryttlade över fälten, en ormvråk satt på spaning, havsörn flög förbi och glador sågs och hördes lite då och då. Korp och fasan noterades. Tyvärr inga ovanliga fågelarter på fälten men ängspiplärka, sånglärka, gulsparv och sävsparv observerades. Dessutom stora mängder bo- och bergfink. En sparvhök skymtades på avstånd.


Fjällvråk, Djurle myr 21 september 2016. Foto Torgil Toft

Fler rovfåglar idag (20160920)

Skapligt väder idag men inte alls samma värme som förra veckan. Vi såg mängder av bofink och bergfink på fälten och tranorna var minst två hundra. Ängspiplärka, sånglärka och stenskvätta stöttes och några ladusvalor flög förbi. Två blå kärrhökar, en gammal hanne och en honfärgad jagade över fälten, likaså glada och ormvråk. Dessutom en fjällvråk och en tornfalk. Från buskmarkerna hördes en fasan. Nätfångsten gav en vacker bofink och en ännu vackrare bergfinkshanne. Och över oss passerade hundratals grågäss.

 


Stenskvätta, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft

 


Bo/bergfink, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft

 


Fjällvråk, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft


Ormvråk, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft


Tornfalk, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft


Bergfink, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft

 


Bergfink, Djurle myr 20 september 2016. Foto Torgil Toft

 

 

En del folk har tur! (20160914)

Två 9-metersnät, en mp3-spelare och trettio minuter räckte för att fånga en blåhake. Det var ju en ny art för de flesta av kursdeltagarna och för 2016 även för mig. Värmen har hängt i också idag trots en hel del moln. Vi såg glador, ormvråk och blå kärrhök, en ungfågel som kom helt nära men också en adult hanne som tyvärr bara skymtades på långt håll. En gransångare sjöng flitigt intill ringmärkningsplatsen. Bofinkarna hade sällskap av några bergfinkar och flera stenskvättor sågs bra. En trädpiplärka ägnades sig åt fjädervård och flera sånglärkor rastade på fälten. Grågås och trana passerade förbi, likaså ett sångsvanspar.


Blåhake, hanne fångad för ringmärkning

 

Strålande solsken och 25 grader! (20160913)

Vi besökte Djurle myr i rent högsommarväder. På fälten upptäckte vi gulärla och sädesärla, sånglärka, busk- och stenskvätta. Ängspiplärkor lyfte då och då. Bofinkar och grönfinkar flög förbi och i ett buskage klättrade ett gäng blåmesar omkring. Sävsparvar sågs men tyvärr inte så bra trots att det är den talrikaste arten i området. En flock steglits hittade härliga tistelfrön medan glada och ormvråk sågs i luften. En sparvhök sågs vid fikat och även en stund tidigare. Från norr kom grågäss och tranor flygande helt nära. Vid våtmarken satte jag upp ett par slöjnät och lyckades fånga en järnsparv som sedan ringmärktes enligt alla konstens regler. Dagen avslutades med en läcker och ganska närgången blå kärrhök. Det blev en del bilder under dagen så håll till godo.

 


Stenskvätta

 


Steglits

 


Steglits, foto Thomas Hedrén

 


Fikapaus på berget

 


Vid ringmärkningsplatsen, foto Håkan Cars

 


Ringmärkning, foto Håkan Cars

 


Järnsparv fångad för ringmärkning. Foto Thomas Hedrén

 


Järnsparv fångad för ringmärkning. Foto Thomas Hedrén

 


Trana. Foto Thomas Hedrén

 

Vadare (20160901)

Då har vi behandlat gruppen vadare. Man kan grovt dela in vadarna i fem stora grupper, se under respektive bild. Titta igenom fågelbokens sidor om vadare och fundera på vilka arter som tillhör de fem grupperna. Vilka arter visar de fem bilderna? Under länken Övningsuppgifter finns mer om vadare.

           
 
   

Tringavadare och brushane

Medelstora vadare med ganska långa ben och medellång näbb

Beckasiner


Kortbenta med 
lång näbb och 
brun 
grundfärg

 

Brokiga 


Svarta och vita fjädrar 
iögonfallande

 

Småvadare


De flesta tillhör släktet Calidris. Små vadare i brunt, rödbrunt, grått och beige som springer på strandkanten

 

Spovar


Store vadare med långa ben och långa näbbar

 

   

Idag såg vi svalor och mycket annat (20160831)

Fåglarna flyger och far och idag var det flera som tog vägen förbi oss. Dagens raritet blev den unga stäpphöken som passerade oss helt nära. 


Stäpphök, ungfågel nära fågeltornet

Vi fick också se svartsnäppa, brushane, gluttsnäppa, skogsduva, brun kärrhök, lärkfalk och havsörn. Vid den gamla järnvägsbron fanns en forsärla och i sjön rastade hundratals grågäss.

 

Svalare nu men ingen svala (20160830)

Idag var det dags för gruppen "Tisdag 2" att besöka Lidhemssjön. En del sol men också en kylig nordvästlig vind gjorde att man nästan saknade mössan i bilen. Det fanns fortfarande en del vadare vid sjön. Större strandpipare, brushane och gluttsnäppa men också den betydligt ovanligare svartsnäppan. Brun kärrhök och havsörn visade sig fint och nära, likaså hundratals grågäss som landade i sjön. Vi såg också sångsvan, storskarv, häger och skogsduva och en del annat. Bilderna har tagits av Torgil Toft.

 


Ung havsörn med mörk näbb och varenda fjäder i ordning

 


Gluttsnäppa

 


Ung svartsnäppa med rödaktiga ben, nu i sällskap med en av tre gluttsnäppor.

Thomas Hedrén tog också bilder på svart- och gluttsnäppan.


Svartsnäppa och gluttsnäppa

 


Svartsnäppa 

 

 

Onsdagens besök vid Lidhemssjön (20160824)

Sommaren kom tillbaka med klarblå himmel och 24 grader varmt mitt på dagen. Ingen vind, precis spegelblankt på sjön. Fåglarna blev ungefär som igår. Rödspoven var kvar längst i norr, bruna kärrhöken och fiskgjusen jagade men fisktärnorna var försvunna. Sjöns egna ungfåglar påbörjade nog resan till södra Atlanten under den gångna natten. Några arter tillkom, stenskvätta, kärrsnäppa och ormvråk. Klicka på länken Kryss till vänster för att se hela dagens artlista.


Dagens fiskgjuse, en ungfågel. Hur kan man se det?

 

 

Nu har vi börjat  (20160823)

Nattens regn drog bort och vi fick en fin dag vid Lidhemssjön. Skådandet började direkt med en raritet för sjön, rödspov. Den vadade runt i sjöns norra del tillsammans med tofsvipor, enkelbeckasiner, brushanar, gluttsnäppor och större strandpipare. Nära tornet sökte gul- och sädesärlor föda mellan stenarna. Brun kärrhök, fiskgjuse, sparvhök och glada sågs, likaså skymtades en havsörn. En bivråk flög förbi nära rakt över tornet. Efter någon timme gick vi ner till åmynningen och njöt av det vackra landskapet och det fina vädret. Tillsammans med vardagsfåglarna fick vi ihop 26 arter. Några bilder blev det!


Gulärlor


BivråkBrun kärrhökshanne. Hur kan man förklara de mörka armpennorna?


Då börjar vi! 
(20160822)

Första utflykten handlar om vadare. Klicka här för att komma till övningsuppgifter om vadare och till en "nyckel" som kanske underlättar att komma ihåg denna knepiga grupp fåglar.

Förresten, vilken vadare visas på den här bilden?

Höstens fågelkurser (20160814)

Nu har jag studerat anmälningarna och kan konstatera att 47 personer har anmält sig. Eftersom jag tycker att det är roligt att skåda fåglar i ert sällskap väljer jag att ha fyra grupper så att alla som vill också kan vara med. 

Mål för kursen

Deltagarna ska med kursens hjälp få kunskaper om fågelarter som förekommer i Växjös närhet. Kursen ska visa hur arterna kan skiljas åt och ge insikter om förekomst, vanor och beteenden.

För dig som inte varit med tidigare.

Kursen består av sex träffar, samtliga på förmiddagar i fält utomhus. Samling är alltid på parkeringen vid vattentornet på Teleborg. Det är också möjligt att ansluta vid utflyktsmålet. Det finns angivet i Kalendern.

  • Klädsel och skor för utomhusbruk

  • Enkel matsäck

  • Kikare och fågelbok, gärna Norstedts fågelbok eller Fågelguiden (se ovan)

  • Penna och anteckningsbok

Studieuppgifter

Till vänster finns några texter som är en del av kursens innehåll. Läs och studera

  • Fåglar i Växjö kn (VFK)

  • Introduktion till att se på fåglar (pdf)

  • Fågelgrupper (pdf)

  • Fåglarnas fysiologi (pdf)

Litteratur

Fågelboken är förstås den viktigaste kurslitteraturen. Ett komplement är Naturegate som finns på Nätet.

Övningsuppgifter

Under länken Övningsuppgifter kan man prova och fundera på vilka fåglar som visas på bilderna.

Artportalen

Använd Artportalen för att studera vilka fåglar som ses i växjötrakten och i övriga Sverige.